دوره مدیریت پروژه MPS - دکتر محمد میرمرتضوی

سرفصلهای این دوره عبارتند از :

طرح ریزی و زمانبدی پروژه / جلسه اول
فرایندهای مدیریت پروژه / جلسه دوم
ساختار شکست کار WBS / جلسه سوم
طرح ریزی و زمانبدی پروژه / جلسه چهارم
تقویم پروژه / جلسه پنجم
محدودیت ها و فرجه ها و سازماندهی اطلاعات پروژه / جلسه ششم
تعریف تخصیص و انالیز منابع/ جلسه هفتم
تسطیح منابع/ جلسه هشتم
نکات تکمیلی منابع/ جلسه نهم
بیس لاین پایان برنامه ریزی/ جلسه دهم
مثال عملی سیمرغ نمونه سازی/ جلسه یازدهم
شاخص کنترل پروژه زمان/ جلسه دوازدهم
ده شاخص عمکرد منابع / جلسه سیزدهم
شاخص فیزیکی وزنی/ جلسه چهاردهم
گزارشات / جلسه پانزدهم
کنترل پروژه سیمرغ/ جلسه شانزدهم
ارزش کسب شده evm/ جلسه هفدهم

مدت زمان دوره : 14 ساعت

 

افرادی که دوره جامع کسب و کار را خریداری کرده اند ، لطفا از ثبت نام در این دوره خودداری کنند.

دوره های کاربردی