دوره جامع کسب و کار - معرفی دوره

مدرس            عنوان دوره مدت زمان دوره
1 محمدحسین ادیب        اشراف به اقتصاد جهانی و پیش بینی فروپاشی مالی بعدی 9 ساعت                   p://riskac.ir/6109                                                           
2 محمدحسین ادیب    مدیریت ریسک 11 ساعت   http://riskac.ir/6010
3 دکترمحمد خطیبی   مدیریت استراتژیک 18 ساعت و 43 دقیقه      http://riskac.ir/6016
4 دکتر محمد خطیبی   مدلهای استراتژیک   
5 دکتر محمد خطیبی      اقیانوس آبی  11 ساعت http://riskac.ir/6028
6 دکتر جمشید اثنی عشری  شناسایی اصول و مبانی مدیریت در کسب و کار 30 ساعت http://riskac.ir/6014
7 دکتر جمشید اثنی عشری    به کارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی در کسب و کار 13 ساعت http://riskac.ir/6015
8 دکتر علی اسدالهی   مدیریت مالی 9 ساعت http://riskac.ir/6019
9 دکتر محمدحسین غوثی اصول و فنون مذاکره  30ساعت http://riskac.ir/6030
10 دکتر امیرحسین صبورطینت     رفتار سازمانی 11.5 ساعتhttp://riskac.ir/6024
11 دکتر امیرحسین صبورطینت     مدیریت منابع انسانی                                                                            7 ساعتhttp://riskac.ir/6023
12 استاد کامران پورفتحی     اکسل پیشرفته (پیش نیاز دوره مدیریت پروژه MPS)                    11 ساعت http://riskac.ir/6025
13 مهندس محمد میرمرتضوی   مدیریت پروژه MPS 14 ساعتhttp://riskac.ir/6018
14 مهندس محمد میرمرتضوی        مدیریت عملیات در کسب و کار  9 ساعت      http://riskac.ir/6021
15 مهندس محمد میرمرتضوی    مدیریت اطلاعات در کسب و کار(درحال بروز رسانی) http://riskac.ir/6022
16 دکتر حمیدرضا سعیدنیا   بازاریابی 5 ساعت
17 دکتر زهرا هاشمی پور     شناسایی اصول حسابداری در مدیریت 10 ساعت http://riskac.ir/6020
     
19 استاد دین محمدی     حسابداری شرکتهای خدماتی 6 ساعت http://riskac.ir/6017
20 دکتر پرویز درگی مدیریت فروش 10 ساعتhttp://riskac.ir/6033
21 استاد محمدحسین ادیب آینده کسب و کار، سرمایه گذاری و مهاجرت (در حال به روزرسانی) http://riskac.ir/6108
22 استاد علیجاه شهربانوئی کمپین نویسی و مدیریت برند http://riskac.ir/6032

برای دیدن لینک کلاسها در جدول فوق، گوشی را در حالت افقی قرار دهید

مدت زمان دوره جامع کسب و کار  250 ساعت آموزشی غیرحضوری می باشد

ارائه گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای

توضیحات دوره در خصوص نام اساتید، سرفصلها، مدت هر دوره و ... در فایل ضمیمه

فایل صوت و تصویر قابل دانلود است
این دوره به مدت یکسال می باشد و به مرور به مطالب افزوده خواهد شد.

قیمت  دوره 5 میلیون تومان است

ثبت نام در دوره 

دانلود ویدیو (دکتر صبورطینت - مدیریت منابع انسانی - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (استاد ادیب - مدیریت ریسک - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (استاد ادیب - اشراف به اقتصاد - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (دکتر زهرا هاشمی - شناسایی اصول حسابداری در مدیریت- معرفی دوره)
دانلود ویدیو (استاد دین محمدی - حسابداری شرکتهای خدماتی - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (دکتر محمد خطیبی - مدیریت استراتژیک - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (دکتر علی اسدالهی - مدیریت مالی - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (دکتر جمشید اثنی عشری / مدیریت زمان)
دانلود ویدیو (اقیانوس آبی - دکتر محمد خطیبی - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (دکتر امیرحسین صبورطینت - رفتار سازمانی - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (اصول و فنون مذاکره - دکتر محمدحسین غوثی - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (آینده کسب و کار و سرمایه گذاری در کانادا - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (معرفی دوره - استاد علیجاه شهربانویی- کمپین نویسی و برندسازی)
دانلود ویدیو (معرفی دوره - مدیریت اطلاعات - دکتر میرمرتضوی)
دانلود ویدیو (معرفی دوره - مدیریت فروش- دکتر پرویز درگی)

0 0 0 13007 لینک کوتاه: riskac.ir/6183

رایگان