توجه فرمایید اشتراک ماهانه یک تا شش ماه فقط برای دیدن ویدیو در هفت گروه دلار وطلا ، اقتصاد ایران ،کسب و کار ،سبد دارایی، مسکن ، سهام و مهاجرت می باشد
گروه های سمینارها، دوره های اموزشی ، رتبه بندی روزانه سهام باید به صورت جداگانه ثبت نام نمایید

یک ماهه ویدیو

20 هزار تومان

  • 30 روزه

سه ماهه ویدیو

50 هزار تومان

  • 90 روزه

 

شش ماهه ویدیوپشنهاد می کنیم

100 هزار تومان

  • 180 روزه

رتبه بندی روزانه سهامسطح یک

90 هزار تومان


رتبه بندی روزانه سهامسطح دو

180 هزار تومان


رتبه بندی روزانه سهامسطح سه

270 هزار تومان