جامعه ریسک بازگشت سرمایه بیش از 4 سال نمی خرد

سمینار 4 ریسک که در کسب و کار نباید خرید -باید و نباید اردیبهشت 1402

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/9845

کسب و کار