تورم جهانی و افزایش جمعیت را در نظر نمی گیرید

سمینار 5 اشتباه در فهم بودجه و اقتصاد انرژی 1402

سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/9805

اقتصاد ایران