اگر قیمت گاز نیروگاه ها معادل 90 درصد قیمت صادرات بشود

سمینار چهار توصیه در مدیریت سبد دارایی - تیرماه 1402

دوشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۲ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/9793

سبد دارایی