سپرده های یکساله و بیشتر را جزو نقدینگی حساب نکنید

سمینار ورود بخش مسکن در ایران به فاز جدید - خرداد 1402

شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/9759

مسکن