80 درصد شرکتها در دنیا وارد فاز ضد تورم شدند

سمینار اینده قیمت نفت در سال 1402