مدیریت پروژه PMBOK - دکتر سیدمحمد میرمرتضوی

مدیریت کیفیت
مدیریت ذینعفان
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت یکپارچه
مدیریت محدوده
ارتباطات
مدیریت زمانبدی پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت هزینه
مدیریت منابع انسانی پروژه
فراینده های مدیریت پروژه
مدت زمان دوره : 9 ساعت

تک فروشی