دوره مدیریت فروش - دکتر پرویز درگی

 

مدت زمان دوره : 10 ساعت

دوره مدیریت فروش /جلسه اول
دوره مدیریت فروش /جلسه دوم
دوره مدیریت فروش /جلسه سوم
دوره مدیریت فروش /جلسه چهارم
دوره مدیریت فروش /جلسه پنجم
دوره مدیریت فروش /جلسه ششم
دوره مدیریت فروش /جلسه هفتم
دوره مدیریت فروش /جلسه هشتم

افرادی که دوره جامع کسب و کار را خریداری کرده اند ، لطفا از ثبت نام در این دوره خودداری کنند.

دوره های کاربردی