دوره مدیریت استراتژیک - دکتر محمد خطیبی

دوره مدیریت استراتژیک - دکتر محمد خطیبی

18 ساعت و 45 دقیقه

مفهوم استراتژی / جلسه اول
مفهوم استراتژی / جلسه دوم
پارادایم های مدیریت استراتژیک/ جلسه سوم
مکاتب مدیریت استرانژیک/ جلسه چهارم
ارکان جهت ساز/ جلسه پنجم
ماموریت/ جلسه ششم
چشم انداز/ جلسه هفتم
ارزشها/ جلسه هشتم
تحلیل محیطی/ جلسه نهم
تحلیل محیط خارجی/ جلسه دهم
تحلیل محیط خارجی/ جلسه یازدهم
تحلیل محیط خارجی داخلی/ جلسه دوازدهم
تحلیل محیط داخلی/ جلسه سیزدهم
تدوین استراتژی/ جلسه چهاردهم
تدوین ماتریس /IEM جلسه پانزدهم
انواع استرانژی ها بخش دوم/ جلسه شانزدهم
دوره مدیریت استراتژیک / انواع استرانژی ها بخش سوم/ جلسه هفدهم
تدوین و اولویت بندی استراتژی ها/ جلسه هجدهم
ابزاری های تکمیلی تدوین استراتژی ها بخش اول / جلسه نوزدهم
ابزاری های تکمیلی تدوین استراتژی ها بخش دوم / جلسه بیستم

افرادی که دوره جامع کسب و کار را خریداری کرده اند ، لطفا از ثبت نام در این دوره خودداری کنند.

دوره های کاربردی