دوره مدیریت مالی - دکتر علی اسدالهی

دوره مدیریت مالی - دکتر علی اسدالهی

9 ساعت

کلیات حسابداری و مدیریت مالی/جلسه اول
گزارشگری مالی/جلسه دوم
گزارشگری مالی/جلسه سوم
چرخه مالیاتی/جلسه چهارم
ارزش زمانی پول/جلسه پنجم
اشنایی با وام های بانکی/جلسه ششم
تجزیه و تحلیل عملکرد مالی کسب و کار بخش اول/جلسه هفتم
تجزیه و تحلیل عملکرد مالی کسب و کار بخش دوم/جلسه هشتم
برنامه ریزی سود/جلسه نهم

افرادی که دوره جامع کسب و کار را خریداری کرده اند ، لطفا از ثبت نام در این دوره خودداری کنند.

دوره های کاربردی