کانادا 506 میلیارد دلار کسری تراز تجاری دارد

سمینار اقتصاد جهانی - مالیات ، میانه سنی جمعیت ، بدهی شرکت ها ، موازنه تجاری