نسبت بدهی بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی پرتغال 257 درصد و ترکیه 171 درصد

نسبت بدهی بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی پرتغال 257 درصد و ترکیه 171 درصد

تهدیدات و فرصت های مهاجرت به ترکیه و پرتغال

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ 0 0 0 852 لینک کوتاه: riskac.ir/927

مهاجرت