تحلیل اقتصاد کشورهایی که ایرانیان به آن مهاجرت می کنند ( قسمت اول )

محمد حسین ادیب

تورم در کشورهای مقصد :

با کرونا جهان با ضعف تقاضا مواجه شد ضعف تقاضا می توانست به سقوط اقتصاد جهان منجر شود

بانکهای مرکزی جهان ، سیاست انبساطی سنگینی را شروع کردند و ضعف تقاضا را با چاپ پول خنثی کردند

با ورود جهان به عصر پساکرونا ، تقاضا در جهان عادی شد اگر تقاضا که عادی شد بانک های مرکزی دنیا ، اقدام به جمع آوری پول بی رویه ای که چاپ کرده بودند نمی کردند جهان با تورم سنگینی مواجه می شد

بانکهای مرکزی ، سیاست انقباضی را بسیار دیر شروع کردند لذا جهان با فزونی تقاضا مواجه شد

جهان از این تورم استقبال می کند

جهانی شدن در جهان ضد تورم ایجاد کرده بود و با ضد تورم بسیاری از شرکتهای غربی زیان کردند

تورم ایجاد شده ضد تورم ناشی از جهانی شدن را خنثی کرد

تورم ایجاد شده در گام نخست آثار ضد تورمی جهانی شدن را خنثی کرد

مقالات