من در دیوان عدالت خانواده ، والدین این نسل را متهم می کنم

 

محمد حسین ادیب : سواد جزئی

فعال اقتصادی موفق هیچ وقت چوب اشتباهات دیگران را نمی خورد ، زیرا هیچ وقت اجازه نمی دهد زمین بازی دیگران باشد ، اگر دیگری عصبانی شد و شما را هم عصبانی کرد شما در زمین دیگری بازی کرده اید و فعال اقتصادی که موفق باقی می ماند هیچ وقت زمین بازی دیگران نمیشود ،  اگر دیگری عصبانی بود و موفق شد شما را هم عصبانی کند شما فقط عصبانی نشده اید شما زمین بازی او شده اید

آدم عصبانی احساس ضعف می کند و کسی که شما را عصبانی می کند باعث شده که شما احساس ضعف کنید

فعال اقتصادی که موفق باقی می ماند اجازه نمی دهد که سطح بازی و منطقه بازی را دیگری تعیین کند  ، کسی که خشمگین میشود اجازه داده تا دیگری منطقه بازی و سطح بازی را برای او تعیین کند ، فعال اقتصادی موفق ، با رفتار خود و نه گفتار ، این را به فرزند خود یاد می دهد ، به فرزند خود آموزش نمی دهد یاد می دهد ، آموزش گفتاری است اما یاد دادن رفتاری است

عصبانی شدن نباید بازی شما باشد ، اما اگر کسی توانست یک فعال اقتصادی را عصبانی کند نسبت به شخصیت او عمیقأ احساس احترام کنید او از شما قوی تر است ، نگویید او من را عصبانی کرد بگویید او از من قوی تر بود

فعال اقتصادی که موفق باقی می ماند مرعوب نمیشود ، فعال اقتصادی مرعوب ، کسی است که اجازه می دهد دیگری خود را قوی تر از او نشان دهد ، وقتی که عصبانی میشوید اجازه می دهید دیگری خود را قوی تر از شما نشان دهد ، فعال اقتصادی وقتی پدر یا مادر شناسنامه ای نیست که فرزندی بار آورده که مرعوب نباشد ، والدینی که فرزندشان مرعوب است به عنوان پدر و مادری که به وظیفه خود عمل نکرده باید در دیوان عدالت خانواده ، به جرم عدم ایفای وظیفه ، تفهیم اتهام شود

در مقابل فرزندتان ضعف خود را به نمایش نگذارید ، وقتی در مقابل مشتری عصبانی میشوید ضعف خود را به نمایش گذاشته اید برای غلبه بر این فقره از محیط خانواده شروع کنید محیط خانواده را به محیط نمایش ضعف خود تبدیل نکنید یعنی عصبانی نشوید

اگر همسر شما ، توانست شما را عصبانی کند او از شما قوی تر است

اگر فرزندتان هم توانست شما را عصبانی کند او هم از شما قوی تر است

خانواده  و شرکت را به محیط نمایش ضعف خود تبدیل نکنید

کپی پیس از دیگران : وقتی دشمن یا رقیب تو دارد گور خودش را می کند سر بیل با او درگیر نشوید

پیشنهاد می کنم وقتی در مقابل یک آدم عصبانی قرار گرفتید در دل تان بگویید  : شما تلاش زیادی می کنید در اثبات بیچارگی خودتان و من نمی خواهم کمک تان کرده باشم

مقالات