ما کجا ایستاده ایم ؟

محمد حسین ادیب ؛ سوابق کاری : بنده خدا

نگویید وضعیت از اینقدر که می گویند بد است بدتر است ؛ بگویید من بلد نیستم که فرصت ها را از دل تهدید ها شناسایی کنم ، زیرا فرصت فقط از دل تهدید ؛ بیرون کشیده میشود


نگویید وضع سخت شده بگویید راه حل من ،برای غلبه بر مشکلات دیگر جواب نمی دهد


عده ای فقط بلدند در حوزه اقتصاد انرژی اتفاقات ، اشتباهات و خطا ها را استخراج کنند و بلد نیستند فرصت های موجود در دل این شرایط را شناسایی کنند ، کسی که فقط انرژی اتفاقات بد را مانیتور می کند دارد فریاد می زند رزرومه راه های غلبه بر این اتفاقات را نمی داند ، دارد ضعف خود را فریاد می کند ، آدم قوی کسی است که راه غلبه بر اتفاقات بد را می داند در غیر این صورت ضعیفه است ، قوی بودن به پول و موقعیت نیست ، به پیدا کردن فرصت از دل تهدید است

کسی که فقط رزومه اشتباهات را لیست می کند مقهور شرایط است و مرعوب است ، معمولا پنج نفر ٨٠ درصد وقت یک نفر را پر می کند مراقب باشید در لیست پنج نفره ، آدم های مقهور شرایط نباشند ، زمین بازی اینها نباشید

ایرانی بر یک اصل استوار است اول پس انداز  بعد خرج ، سیستم مالی غرب بر یک اساس استوار است اول خرج بعد پرداخت قسط وام ، تبدیل شدن فرایند اولی به دومی یعنی آموزش تامین مالی ، ایرانی وقتی در وسط این نوسان گیر افتاد در ٢٠ سال آینده ، مثل یک ماشین تصادفی میشود که تحت کنترل هیچ کس نیست و من باید روحیه بخش باشم


ما تورمی داشتیم که باعث توسعه شهر نشینی می شد اکنون تورمی داریم که شهرنشینی را در ٩٠ درصد موارد غیر اقتصادی می کند و روستا نشینی هم تنها با استیل شهر نشینی ممکن است،  باید قواعد بازی تغییر کند به خصوص « استیل شوت زدن »

@adibmh

مقالات