زمین کشاورزی در شمال به شدت حبابی شده است

زمین کشاورزی در شمال به شدت حبابی شده است

مسکن