وارد معامله ای نشوید که نتوانید حد ضرر داشته باشید

وارد معامله ای نشوید که نتوانید حد ضرر داشته باشید

سمینار پیشنهاد برای سبد دارایی شخصی – تیرماه 98

جمعه ۰۸ فروردين ۱۳۹۹ 0 0 0 683 لینک کوتاه: riskac.ir/871

سبد دارایی