برنامه ریزی بازاریابی تدوین مارکتینگ پلن - استاد علیجاه شهر بانویی

 برنامه ریزی بازاریابی تدوین مارکتینگ پلن - استاد علیجاه شهر بانویی

سمینارهای این مجموعه در دوره جامع کسب و کار در دسترس می باشد

 

دوره جامع کسب و کار

مدیریت