دوره اکسل پیشرفته - استاد کامران پورفتحی   گزارش گیری / جلسه اول
   گزارش گیری / جلسه دوم
   گزارش گیری / جلسه سوم
   گزارش گیری / جلسه چهارم
   گزارش گیری / جلسه پنجم
    گزارش گیری / جلسه ششم
    گزارش گیری / جلسه هفتم
   جستجو در اکسل / جلسه هشت
   جستجو در اکسل / جلسه نهم
   جستجو در اکسل / جلسه دهم
    جستجو در اکسل / جلسه یازدهم
   جستجو در اکسل / جلسه دوازدهم
توابع متنی/ جلسه سیزدهم
   توابع متنی/ جلسه چهاردهم
   کنترل ورودی اطلاعات / جلسه پانزدهم
   کنترل ورودی اطلاعات / جلسه شانزدهم

 

مدت زمان دوره : 11 ساعت

 

افرادی که دوره جامع کسب و کار را خریداری کرده اند ، لطفا از ثبت نام در این دوره خودداری کنند.

تک فروشی