دوره مدیریت اطلاعات در کسب و کار - دکتر محمد میرمرتضوی

تعریف اطلاعات و ارتباطات/ جلسه اول

  مفهوم سیستم و انواع ان/ جلسه دوم
  crm/ جلسه سوم
   سیستم های اطلاعاتی/ جلسه چهارم
  طراحی و تجزیه تحلیل سیستم/ جلسه پنجم
  معرفی نرم افزار های crm/ جلسه ششم
  فن اوری ارتباطات/ جلسه هفتم
   dss-es/ جلسه هشتم
  eis-oas/ جلسه نهم

 

مدت دوره : 8.5 ساعت

 

افرادی که دوره جامع کسب و کار را خریداری کرده اند ، لطفا از ثبت نام در این دوره خودداری کنند.

تک فروشی