دوره شناسایی اصول حسابداری در مدیریت - دکتر زهرا هاشمی پور

شناسایی اصول حسابداری در مدیریت / جلسه اول
شناسایی اصول حسابداری در مدیریت / جلسه دوم
شناسایی اصول حسابداری در مدیریت / جلسه سوم
شناسایی اصول حسابداری در مدیریت / جلسه چهارم
شناسایی اصول حسابداری در مدیریت / جلسه پنجم
شناسایی اصول حسابداری در مدیریت / جلسه ششم
شناسایی اصول حسابداری در مدیریت / جلسه هفتم
شناسایی اصول حسابداری در مدیریت / جلسه هشتم
شناسایی اصول حسابداری در مدیریت / جلسه نهم
شناسایی اصول حسابداری در مدیریت / جلسه دهم
شناسایی اصول حسابداری در مدیریت / جلسه یازدهم
شناسایی اصول حسابداری در مدیریت / جلسه دوازدهم

شناسایی اصول حسابداری کسب و کار
- مفاهیم و تعاریف حسابداری
- استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری
-  اصول اخلاقی و حسابداری
-  مفروضات واصول حسابداری
- معادله حسابداری
- رویداد های مالی و نحوه ثبت در اسناد و دفاتر حسابداری
- درآمد وهزینه
- گزارش مالی و صورت های مالی اساسی
- روش های تجزیه و تحلیل مالی
-  مفهوم حسابداری بازرگانی و تفاوت آن با حسابداری موسسات خدماتی
-  مفاهیم مربوط به حسابداری خرید وفروش کالا
- صورت های مالی در موسسات بازرگانی
- مفهوم حسابداری موجودی کالا
- مفهوم حسابداری وجوه نقد
- اسناد تجاری
- چرخه حسابداری و انواع ثبت های پایان دوره
- سیستم های اطلاعاتی حسابداری کامپیوتری
- لغات واصطلاحات حسابداری (دستی و کامپیوتری)
- ویژگی های سیستم اطلاعاتی حسابداری اثر بخش
- بخش های یک سیستم حسابداری
- گزارش های حسابداری در سیستم کامپیوتری
- تشخیص انواع موسسات وطبقه بندی آنها
- کاربست مفروضات حسابداری
- کاربست اصول حسابداری
- تشخیص تفاوت حسابهای دریافتنی از حسابهای پرداختنی
- تجزیه وتحلیل معادله حسابداری
- شناسایی رویدادهای مالی وثبت در اسناد و دفاتر حسابداری
- تنظیم صورت های مالی اساسی
- ثبت حسابداری بازرگانی و بررسی تفات آن با موسسات خدماتی
- ارزیابی موجودی کالا
- کنترل حسابداری وجوه نقد
-  بررسی ثبت اسناد تجاری
- بررسی ثبت های اصلاحی ،اشتباهات وبستن حسابها
- بررسی ویژگی های سیستم حسابداری اثر بخش
- مقایسه بین سیستم های دستی و کامپیوتری حسابداری
- گزارش گیری

مدت زمان دوره : 10 ساعت

 

افرادی که دوره جامع کسب و کار را خریداری کرده اند ، لطفا از ثبت نام در این دوره خودداری کنند.

تک فروشی