اگر سود خالص به دارایی جاری بالای 80 درصد است می توانید سرمایه گذاری کنید

اگر سود خالص به دارایی جاری بالای 80 درصد است می توانید سرمایه گذاری کنید

سمینار پیشنهاد برای سبد دارایی شخصی – اسفندماه 1401

دوشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۲ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/8526

سبد دارایی