کمپین نویسی و مدیریت برند- استاد علیجاه شهربانوئی

کمپین نویسی و مدیریت برند- استاد علیجاه شهربانوئی

سمینارهای این مجموعه در دوره جامع کسب و کار در دسترس می باشد

 

دوره جامع کسب وکار

مدیریت