بازاریابی - دکتر حمیدرضا سعیدنیا

بازاریابی - دکتر حمیدرضا سعیدنیا

سمینارهای این مجموعه در دوره جامع کسب و کار در دسترس است

 

دوره جامع کسب  وکار

مدیریت