مدیریت عملیات در کسب و کار - مهندس محمد میرمرتضوی

مهندس محمد میرمرتضوی        مدیریت عملیات در کسب و کار

سمینارهای این مجموعه درددوره جامع کسب و کار در دسترس است

 

دوره جامع کسب و کار

 

مدیریت