مدیریت پروژه MPS - مهندس محمد میرمرتضوی

مدیریت پروژه MPS - مهندس محمد میرمرتضوی

سمینارهای این مجموعه در دوره جامع کسب و کار در دسترس است

 

دوره جامع کسب و کار

جمعه ۰۷ مهر ۱۴۰۲ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/8446

مدیریت