مدیریت پروژه MPS - مهندس محمد میرمرتضوی

مدیریت پروژه MPS - مهندس محمد میرمرتضوی

سمینارهای این مجموعه در دوره جامع کسب و کار در دسترس است

 

دوره جامع کسب و کار

مدیریت