با حذف ارز نیمایی صنایع توان ادامه بقا ندارند

با حذف ارز نیمایی صنایع توان ادامه بقا ندارند

سمینار بایدها و نباید های کسب و کار- مرداد 98

چهارشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ 0 0 0 1061 لینک کوتاه: riskac.ir/844

کسب و کار