آینده کسب و کار در ایران - اسفندماه 1401

سمینار  بایدها و نبایدهای کسب و کار - 2 اسفند

سمینار پیشنهاد برای سبد دارایی شخصی - 9 اسفند

سمینار با درآمد 10 تا 100 میلیون تومان در ماه چه کنیم ؟ - 16 اسفند

سمینار نبض بازار در ماه آینده - 23 اسفند

همچنین سمینارهای

«بررسی بودجه 1402»

«عوامل موثر بر قیمت نفت»

«پیش بینی اقتصاد ایران در سال 1402»

در اسفندماه 1401 برگزار خواهد شد

سمینار تحلیل بودجه سال 1402 پس از تصویب نهایی در مجلس ابتدای سال 1402 برگزار می شود 

 

 

دوره های اموزشی