دوره رفتار سازمانی - دکتر امیرحسین صبورطینت

دوره رفتار سازمانی - دکتر امیرحسین صبورطینت

مدت زمان دوره : 11.5 ساعت

 

مفاهیم رفتار و شخصیت شناسی / جلسه اول
اداراک و رضایت شغلی / جلسه دوم
مفاهیم و کارکردهای انگیزش/ جلسه سوم
هوش هیجانی و کار تیمی / جلسه چهارم
ارتباطات سازمانی و مدیریت تعارض / جلسه پنجم
ارتباطات میان فردی / جلسه ششم
رهبری و فرهنگ سازمانی / جلسه هفتم

 

افرادی که دوره جامع کسب و کار را خریداری کرده اند ، لطفا از ثبت نام در این دوره خودداری کنند.

تک فروشی