سیستم مالی در شرکتها باید 14 روز یکبار به روز باشد

سیستم مالی در شرکتها باید 14 روز یکبار به روز باشد

ارائه راهکار برای کنترل و تصمیم سازی داخلی شرکتها

چهارشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ 0 0 0 613 لینک کوتاه: riskac.ir/700

کسب و کار