خالص ورود سرمایه به کانادا صفر بوده است

پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸ 0 0 0 574

بیشتر بدانید :

خالص ورود سرمایه به کانادا صفر بوده است

به کدام کشورها مهاجرت کنیم؟ از منظر اقتصادی - آبان 97

مهاجرت