دوره بایدها و نبایدهای کسب و کار - پاییز و زمستان 1401

در صورتیکه «دوره ویژه آینده کسب و کار در ایران - پاییز و زمستان 1401» را خریداری فرمودید لطفا از منوی بالای صفحه «فاکتور های من» به فایل صوت و تصویر سمینارها دسترسی خواهید داشت و نیاز به خرید این دوره نیست

 

دوره بایدها و نبایدهای کسب و کار
تاریخهای برگزاری سمینارها :
5 مهر– 3 آبان – 1 آذر – 6 دی – 4 بهمن – 2 اسفند

تک فروشی