مدیریت ریسک - استاد محمدحسین ادیب

 مدیریت ریسک - استاد محمدحسین ادیب

مدیریت ریسک / جلسه اول
مدیریت ریسک / جلسه دوم
مدیریت ریسک / جلسه سوم
مدیریت ریسک / جلسه چهارم
مدیریت ریسک / جلسه پنجم

مدت زمان دوره : 11 ساعت

 

افرادی که دوره جامع کسب و کار را خریداری کرده اند ، لطفا از ثبت نام در این دوره خودداری کنند.

تک فروشی