سمینار باید نباید کسب و کار مرداد 1401

 

تاریخ برگزاری 4 مرداد 1401

مدت 90 دقیقه 

پس از ثبت نام می توانید  فایل صوت و تصویر را در همین صفحه دانلود نمایید 

 

سمینار