چرا دلار گران شد ؟

 

✍️محمد حسین ادیب

بیست عامل بر نرخ دلار در ایران موثر است و ترکیب اثر ٢٠ عامل قیمت دلار را در ایران تعیین می کند ( تاکید میشود اثر ترکیبی ٢٠ عامل و نه دو یا سه عامل )

این ٢٠ عامل مدام در نوسان اند و مدام باید پایش شود

از دنبال کنندگان مطالب محمد حسین ادیب تقاضا میشود به هنگام نقد مطالب در خصوص دلار ، تنها بر یک فاکتور تمرکز نکنند و بر بنیاد ٢٠ فاکتور و اثر ترکیبی آن قضاوت کنند

افرادی که در فضای اینیستاگرام بر بنیاد یک فاکتور به نقد مطالب محمد حسین ادیب در خصوص دلار می پردازند نگاه یک بعدی خود را نقد می کنند و خود را معرفی می کنند و این تحلیل ها ارتباطی به محمد حسین ادیب ندارد اینها به بهانه نقد مطالب دیگران ، جهت نگاه خود را توضیح می دهند

امروز یک فاکتور موثر بر نرخ دلار نقد میشود و در روز های بعد، بقیه عوامل تشریح  میشود

اثر حجم مبادلات بین بانکی در تعیین نرخ ارز :

غالبا رشد نقدینگی را عامل موثر بر نرخ دلار می دانند که البته به عنوان یک عامل از ٢٠ عامل درست است اما عامل دوم ، سرعت گردش نقدینگی است

حجم مبادلات بین بانکی تا حدود زیادی  سرعت گردش نقدینگی را نشان می دهد

حجم معاملات روزانه معاملات بین بانکی :
واحد : میلیارد تومان
متوسط سال ٩6: ١٧5٠٠
متوسط سال ٩٧: ٢٩٣٠٠
متوسط سال ٩٨: 5١٠٠٠
متوسط سال ٩٩: ٧٧5٠٠
متوسط فروردین ١4٠٠: ٧٠ هزار
مرداد ١4٠٠: ٩٣ هزار
دوم خرداد ١٤٠١: ١٢٦ هزار

سرعت گردش نقدینگی :
حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال 1401(معادل 48234.0 هزار میلیارد ریال)
حجم مبادلات بین بانکی :
١٢٦ هزاز میلیارد تومان
سرعت گردش نقدینگی : ٣٨ روز یکبار

سرعت گردش نقدینگی ،  باعث افزایش نرخ دلار میشود

نکته : کرونا باعث کاهش سرعت گردش پول شده بود و عادی شدن اقتصاد باعث شده نقدینگی رشد یافته در دوران کرونا (که بخشی از آثار تورمی آن با کاهش سرعت گردش پول خنثی شده بود )اکنون با بازگشت اقتصاد به شرایط عادی ، ظاهر شود و اثر خود را در نرخ ارز نشان دهد

افزایش نرخ ارز به صورت طبیعی و خودکار و بر بنیاد قدرت خود تنظیمی اقتصاد ، افزایش سرعت گردش نقدینگی را در سطح مورد نیاز  کاهش می دهد

اگر دولت و بانک مرکزی با عادی شدن دادو ستد در اقتصاد ، اقدام به کاهش سرعت گردش پول یا بازپس گرفتن نقدینگی تزریق شده به اقتصاد در دوران کرونا می‌کردند ، افزایش نرخ دلار اتفاق نمی افتاد ( عوامل دیگر اثر این حرف را تغدیل می کند )

افزایش نرخ ارز ، از جمله واکنشی است نسبت به ادامه سیاست های پولی دوران کرونا در دوران پس از کرونا

بانک مرکزی باید یا بخشی از نقدینگی تزریق شده در دوران کرونا را ( با افزایش تقاضا به سبب عادی شدن شرایط با سیاست انقباضی ) پس می گرفت و یا در صورت عدم عکس العمل بانک مرکزی ، نرخ ارز به صورت خودکار این کار را انجام می داد

اینکه نقدینگی نجومی رشد کند و بعد هم ٣٨ روز یکبار گردش داشته باشد ؛ منجر به افزایش نرخ ارز میشود و با افزایش نرخ ارز ، تقاضای کل کاهش یافته و سرعت گردش نقدینگی کاهش می یابد

افزایش نرخ ارز محصول قدرت خود تنظیمی اقتصاد برای کنترل سرعت گردش نقدینگی است

نوزده عامل دیگر هم موثر است که اثر این عامل را خنثی می کند و در قسمت های بعدی به آن پرداخته میشود ، زود قضاوت نکنید

تلاش کنید نگاه ٢٠ فاکتوری به نرخ ارز ، ٣٠ فاکتوری به قیمت مسکن ، 4٠ فاکتوری به سبد دارایی و ١٠٠ فاکتوری به مدیریت کسب و کار داشته باشید

با کسانی که با بر بنیاد یک فاکتور با شما بحث می کنند بگویید شما باید استخدام شوید و با یک فاکتور نمی توان به صورت خویش فرما وارد اقتصاد شد

مقالات