سمینار نگاه 10 بعدی مغایرت با هم به کسب و کار / باید نباید خرداد1401

تاریخ برگزاری 3خرداد 1401

پس از ثبت نام می توانیم فایل  صوت و تصویر را در همین صفحه دانلود کنید

سمینار