دوره استرامتینگ کسب و کارها در فضای پساوین

دوره استرامتینگ

مدت زمان دوره : 9 ساعت 

فایل صوت و تصویر دوره پس از ثبت نام در همین صفحه قابل دانلود می باشد 

استرامیتینگ 1: طرح مساله
ارایه کننده: رضائی
روش ارایه: تدریس
سرفصل کلی:
• پیش گفتار و مرور مفاهیم کلی
• روندهای کلان ملی و بین المللی در 1401
• آسیب شناسی عملکرد شرکت های ایرانی در فضای گشایش بین المللی ناشی از برجام
• نگاهی به عملکرد اتاق های بازرگانی در فضای گشایش بین المللی ناشی از برجام
• بهره برداری بیشینه از فضاهای بین المللی با بیشینه سازی آمادگی
• زیرساخت بین المللی به تفکیک انواع شرکت


استرامیتینگ 2:  مسایل راهبری و راهبردی
ارایه کنندگان: رضائی و مجرد
روش ارایه: گفتگو محور
مجری: خاکسار
سرفصل کلی:
• پیش گفتار و مرور پیشینه
• مسایل راهبری و راهبردی بین المللی به زبان ساده
• مروری بر کنش ها و واکنش های کسب و کارهای ایرانی در دوران برجام
• بررسی و آسیب شناسی  وضعیت کنونی کسب و کارهای ایرانی
• چالش های زمانی و مالی در بهبود زیرساخت های بین المللی
• راهکارهایی مدیریت تنگناهای زمانی و مالی در دوران کنونی
• هدف اصلی کسب و کارهای ایرانی در تحولات پیش روی برجامی
• مهم ترین خواسته های کسب و کارهای ایرانی از شرکای تجاری بین المللی
• الزامات و چگونگی گزینش شریک تجاری بین المللی
• آماده ترین و جذاب ترین کسب و کارهای ایرانی برای شراکت تجاری بین المللی
• چرایی و ضرورت عدم تفکیک بازار داخلی و بین المللی
• چگونگی بازاریابی بین المللی بدون آزمون  و خطا

استرامیتینگ 3: مدیریت ارتباطات بین المللی
ارایه کنندگان: رضائی و یوسفیان پور
روش ارایه: گفتگو محور
مجری: خاکسار
سرفصل کلی:
• چرایی و اهمیت ارتباطات در کسب کارهای بین المللی
• کنش های پرخطای کسب و کارهای ایرانی در ارتباطات بین المللی
• بررسی و آسیب شناسی سطح زبان انگلیسی مدیران ایرانی
• آموزش، زمان بری و میان برهای جایگزین
• چالش های فراتر از یادگیری زبان های بیگانه در برقراری ارتباطات بین المللی
• بررسی و آسیب شناسی زبان بدن در کسب و کارهای ایرانی
• طراحی و مدیریت آداب تشریفات بین المللی
• فرایند سازی برای آداب تشریفات بین المللی
• آسیب شناسی خطاهای دیدگاهی مدیران ارشد در ارتباطات بین المللی
• آسیب شناسی دیگر مدیران و کارکنان در ارتباطات بین المللی
• راه حل های کوتاه مدت و فوری برای خطاهای دیدگاهی در ارتباطات بین المللی
• مثال هایی ساده برای خطاهای ابزاری در ارتباطات بین المللی
• راه حل هایی مقطعی و کوتاه مدت برای همگامی کسب و کارهای ایرانی با تحولات پیش روی برجامی

استرامیتینگ 4: مسایل حقوق تجارت بین الملل
ارایه کننده: رضائی
روش ارایه: گفتگو محور
مجری: خاکسار
سرفصل کلی:
• تفاوت اصلی حقوق تجارت ملی با بین المللی در عمل
• متغیرهای غیرحقوقی موثر بر تعاملات حقوقی تجاری بین المللی
• نگاه پروژه محور به مذاکرات بین المللی
• اطلاعات اصلی موردنیاز برای مذاکرات و انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی
• الزامات قراردادهای تجاری بین المللی
• لگالیزیشن و اطمینان از هویت و اختیارات و ... طرف قراردادهای تجاری بین المللی
• تعیین قانون حاکم و مرجع حل اختلافات در قراردادهای تجاری بین المللی
• مروری بر WTO  و مرجعیت قانونی
• نگاهی به وضعیت ایران در WTO و پیش بینی شرایط پساوین
• تحریم های سر راه کسب و کارهای ایرانی و انواع آن
• کسب و کارهای ایرانی، تحریم ها و برجام
• مهم ترین زیرساخت کسب و کارهای ایرانی با نگاه حقوق تجارت بین الملل
• آسیب شناسی تفاهم نامه ها و قراردادهای تجاری بین المللی در دوران برجام

استرامیتینگ 5: آمادگی مالی و اعتباری بین المللی
ارایه کننده: مجرد
روش ارایه: گفتگو محور
مجری: خاکسار
سرفصل کلی:
• مهم ترین مسایل مالی و اعتباری کسب و کارهای ایرانی
• مهم ترین چالش های کسب و کارهای ایرانی در دوران پسابرجام
• روش های تامین مالی بین المللی مناسب کسب و کارهای ایرانی
• تفاوت های صندوق های پروژه ازی با صندوق های پروژه بورسی
• چالش ها و فرصت های جذب سرمایه گذار خارجی در دوران پساوین
• بررسی و آسیب شناسی گزارشگری مالی کسب و کارهای ایرانی
• نقش و اهمیت راستی آزمایی و اعتبارسنجی برای تصمیم گیران مالی و اعتباری بین المللی
• ملاحظات پساوینی در تخصیص منابع مالی
• بررسی و آسیب شناسی وضعیت فناوری های مالی در کسب و کارهای ایرانی (فینتک و رمزارز)

استرامیتینگ 6: مستندات فنی
ارایه کننده: بهنام
روش ارایه: گفتگو محور
مجری: خاکسار
سرفصل کلی:
• تفاوت های استانداردهای محصولی و مدیریتی
• استانداردها در فضای کسب و کارهای بین المللی
• مهم ترین دلایل استانداردسازی
• مهم ترین و جذاب ترین سیستم های مدیریتی برای شرکای تجاری بین المللی
• مراجع ارزیابی استانداردها
• چگونگی اطمینان از سلامت و اعتبار شرکت ارزیاب و گواهینامه دریافتی
• ضرورت استانداردها و گواهینامه ها برای نفوذ به فضای کسب و کار بین المللی
• چگونگی تشخیص استانداردهای الزامی هر صنعت
• آسیب شناسی کسب و کارهای ایرانی برای دریافت استانداردها و گواهینامه ها

استرامیتینگ 7:  ابسترامیتینگ
ارایه کننده: رضائی
روش ارایه: تدریس
سرفصل کلی:
• خلاصه استرامیتینگ های پیشیk
• مشاوره به صورت عام
• آمیخته دانش و تجربه در جهان امروز
• تعریف دقیق خواسته از مشاور
• مسوولیت های اصلی و متقابل مشاور و کارفرما
• ویژگی های مشاور حرفه ای (عام)
• درخواست های ویژه و اصلی در مشاوره فرجام

شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ 0 0 0 535 لینک کوتاه: riskac.ir/6365

تک فروشی