دوره جامع کسب و کار - آینده کسب و کار، سرمایه گذاری و مهاجرت - استاد محمدحسین ادیب

سمینار آینده سرمایه گذاری، کسب و کار و مهاجرت به کانادا 

سمینار فرصت های سرمایه گذاری در خارج از ایران/  بدهی کشورها / بخش اول /100 دقیقه
سمینار فرصت های سرمایه گذاری در خارج از ایران / مسکن و نقدینگی /بخش دوم/127 دقیقه
سمینار فرصت های سرمایه گذاری در خارج از ایران /تراز بانک مرکزی و تورم کالا/ بخش سوم/90دقیقه
سمینارفرصت های سرمایه گذاری در خارج از ایران /مالیات، میانه جمعیت ،بدهی شرکت ها ،موازنه تجاری/ بخش چهارم/90 دقیقه

سمینارفرصت های سرمایه گذاری در خارج از ایران /بورس کانادا/ بخش پنجم/ 92 دقیقه

لیست اکسل فرصت های سرمایه گذاری و مهاجرت

جامع کسب و کار

با خرید هریک از دوره های گروه جامع کسب و کار فقط به تمام زیرمجموعه های این گروه دسترسی خواهید داشت.
(این دوره شامل اشتراک ماهانه، گروه سمینارها، دوره های آموزشی و دوره های کاربردی نمی باشد)