دوره جامع کسب و کار - آینده کسب و کار، سرمایه گذاری و مهاجرت - استاد محمدحسین ادیب

سمینار آینده سرمایه گذاری، کسب و کار و مهاجرت به کانادا 

جامع کسب و کار

با خرید هریک از دوره های گروه جامع کسب و کار فقط به تمام زیرمجموعه های این گروه دسترسی خواهید داشت.
(این دوره شامل اشتراک ماهانه، گروه سمینارها، دوره های آموزشی و دوره های کاربردی نمی باشد)

شنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۱ 0 0 0 1073 لینک کوتاه: riskac.ir/6108