دوره جامع کسب و کار - مدیریت پروژه PMBOK - دکتر سیدمحمد میرمرتضوی

دوره جامع کسب و کار - مدیریت پروژه PMBOK - دکتر سیدمحمد میرمرتضوی

با خرید هریک از دوره های گروه جامع کسب و کار فقط به تمام زیرمجموعه های این گروه دسترسی خواهید داشت.
(این دوره شامل اشتراک ماهانه، گروه سمینارها، دوره های آموزشی و دوره های کاربردی نمی باشد)