دوره جامع کسب و کار - مدیریت فروش - دکتر پرویز درگی

دوره جامع کسب و کار - مدیریت فروش - دکتر پرویز درگی 

مدت زمان دوره : 10 ساعت

با خرید هریک از دوره های گروه جامع کسب و کار فقط به تمام زیرمجموعه های این گروه دسترسی خواهید داشت.

(این دوره شامل اشتراک ماهانه، گروه سمینارها، دوره های آموزشی و دوره های کاربردی نمی باشد)