دوره جامع کسب و کار - اصول و فنون مذاکره - دکتر محمدحسین غوثی

دوره جامع کسب و کار - اصول و فنون مذاکره - دکتر محمدحسین غوثی

این دوره در حال به روز رسانی است

سرفصلهای دوره عبارتند از :

1-تشریح اصول ،فنون و هنر مذاکره
2-تشریح انواع بازی های مجموع صفر و داد وستد
3-تشریح مفهوم ارزش در مذاکره
4-تعریف مذاکره
5-مفهوم فرایند واشتراک در مذاکره(مذاکره درونی و مذاکره بیرونی)
6-اصل اصالت مذاکره
7-اصل بیان پذیری
8-اصول گفتگو از دیدگاه پل گرایس
9-اصول کمّیت ،کیفیت،ارتباط و شیوه در گفتگو
10-توافق یا هدف در مذاکره
11-دام حصول به توافق در مذاکره
12-مفهوم برد برد در مذاکره
13-تشریح فرمول منافع به نیازها و اصول به دست آمده از آنها
14-انواع نیاز در مذاکره
15-انواع قدرت در مذاکره(مالی،اقتصادی،اطلاعات،ارتباط،کاریزما،باتنا،قدرت بی قدرتی،دام سرمایه گذاری،قدرت بی منطقی،قدرت مخاطره جویی قدرت حقانیت،دام قدرت،دام باتنا)
16-روشهای اثر گذاری(عاطفه،منطق و فضیلت)
17-تعریف فضیلت و انواع نگرش به اخلاق
18-تعریف اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم
19-کاربردهای مذاکره و تشریح مولفه های آنها(سیاسی،تجاری(بازار مصرفی،تجاری و دولتی)،داخل سازمانی و خانوادگی.
20-مدل های مذاکراتی
21-مدل اثبات گرایانه در مذاکره
22-مدل حل مسئله در مذاکره
23-نحوه پیدا کردن مسئله در مذاکره و تشریح مدل پارک در مذاکره
24-روابط انسانی در مذاکره
25-جداکردن اشخاص از مسئله
26-پیام اشتباهی در مذاکره
27-اصول مذاکراتی صحبت کردن و کارگاه مربوطه
28-تکنیکهای مربوط به مدل اثبات گرایانه
29-تشریح تکنیکهای دروغ،غیرقابل مذاکره،لوث کردن،دامها و مکانیسمهای دفاع روانی و ترفندهای مذاکره.
30-تعیین نقشهای مذاکره
31-آداب و بایدها و نباید های مذاکره
32-مذاکرات رسمی ،نیمه رسمی و غیر رسمی
33-تکنیک اسپین در مذاکرات تجاری
34-اصول رابرت چیالدینی در مذاکرات بازارهای مصرفی
35- اصول مذاکره در بازارهای دولتی
36-ویژگی های مذاکره کنندگان ایرانی
37-ویژگی های مذاکره کنندگان حرفه ای
38-رفتارهای غیرکلامی
39-زبان بدن
40-توسعه فردی در مذاکره
41-فرهنگ مذاکره ملل

مدت زمان این دوره 30 ساعت است

 

مدرس                                                                                         عنوان دوره

1 محمدحسین ادیب            -                   اشراف به اقتصاد جهانی و پیش بینی فروپاشی مالی بعدی (9 ساعت)
2 محمدحسین ادیب                                مدیریت ریسک (11.30 ساعت)
3 دکترمحمدخطیبی                                مدیریت استراتژیک (18.5 ساعت)
4 دکتر سیدمحمد خطیبی                     مدلهای استراتژیک  (در حال به روز رسانی)
5 دکتر سیدمحمد خطیبی                      اقیانوس آبی (در حال به روز رسانی)
6 دکتر جمشید اثنی عشری                    شناسایی اصول و مبانی مدیریت در کسب و کار (30 ساعت)
7 دکتر جمشید اثنی عشری                      به کارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی در کسب و کار (10 ساعت)
8 دکتر علی اسدالهی                                مدیریت مالی  (9 ساعت)
9 دکتر محمدحسین غوثی                      اصول و فنون مذاکره (29 ساعت ) (در حال به روز رسانی)
10 دکتر امیرحسین صبورطینت             رفتار سازمانی (7.5 ساعت)
11 دکتر امیرحسین صبورطینت              مدیریت منابع انسانی (7.5 ساعت)
12 استاد کامران پورفتحی                        اکسل پیشرفته  (11 ساعت)
13 دکتر محمد میرمرتضوی                      مدیریت پروژه MPS  (10 ساعت)
14 دکتر سیدمحمد میرمرتضوی              مدیریت عملیات در کسب و کار (درحال بروز رسانی)
15 دکتر محمد میرمرتضوی                    مدیریت اطلاعات در کسب و کار(درحال بروز رسانی)
16 دکتر حمیدرضا سعیدنیا                   بازاریابی (درحال بروز رسانی)
17 دکتر زهرا هاشمی پور                        شناسایی اصول حسابداری در مدیریت (10 ساعت)
18 استاد علیجاه شهربانوئی                   بازاریابی(در حال به روز رسانی)
19 استاد دین محمدی                           حسابداری شرکتهای خدماتی

این دوره به روز رسانی خواهد شد

با خرید هریک از دوره های گروه جامع کسب و کار فقط به تمام زیرمجموعه های این گروه دسترسی خواهید داشت.
(این دوره شامل اشتراک ماهانه، گروه سمینارها، دوره های آموزشی و دوره های کاربردی نمی باشد)

 

معرفی سرفصلهای دوره جامع کسب و کار