دوره جامع کسب و کار- اقیانوس ابی- دکتر سیدمحمد خطیبی

جامع کسب و کار-  اقیانوس ابی- دکتر سیدمحمد خطیبی

سرفصلهای این دوره عبارتند از 

مفهوم اقیانوس ابی / جلسه اول
 مقایسه اقیانوس قرمز و ابی/ جلسه دوم
ابزارهای استراتژی اقیانوس های ابی/ جلسه سوم
اصل اول استراتژی اقیانوس ابی/ جلسه چهارم
 اصل اول و دوم استراتژی اقیانوس ابی/ جلسه پنجم
اصل سوم و چهارم استراتژی اقیانوس ابی/ جلسه ششم
اصل پنجم استراتژی اقیانوس ابی/ جلسه هفتم

 

مدرس                                                                                         عنوان دوره
1 محمدحسین ادیب            -                   اشراف به اقتصاد جهانی و پیش بینی فروپاشی مالی بعدی (9 ساعت)
2 محمدحسین ادیب                                مدیریت ریسک (11.30 ساعت)
3 دکترمحمدخطیبی                                مدیریت استراتژیک (18.5 ساعت)
4 دکتر سیدمحمد خطیبی                     مدلهای استراتژیک  (در حال به روز رسانی)
5 دکتر سیدمحمد خطیبی                      اقیانوس آبی 
6 دکتر جمشید اثنی عشری                    شناسایی اصول و مبانی مدیریت در کسب و کار (30 ساعت)
7 دکتر جمشید اثنی عشری                      به کارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی در کسب و کار (10 ساعت)
8 دکتر علی اسدالهی                                مدیریت مالی  (9 ساعت)
9 دکتر محمدحسین غوثی                      اصول و فنون مذاکره (در حال به روز رسانی)
10 دکتر امیرحسین صبورطینت             رفتار سازمانی (7.5 ساعت)
11 دکتر امیرحسین صبورطینت              مدیریت منابع انسانی (7.5 ساعت)
12 استاد کامران پورفتحی                        اکسل پیشرفته  (11 ساعت)
13 دکتر محمد میرمرتضوی                      مدیریت پروژه MPS  (10 ساعت)
14 دکتر سیدمحمد میرمرتضوی              مدیریت عملیات در کسب و کار (درحال بروز رسانی)
15 دکتر محمد میرمرتضوی                    مدیریت اطلاعات در کسب و کار(درحال بروز رسانی)
16 دکتر حمیدرضا سعیدنیا                   بازاریابی (درحال بروز رسانی)
17 دکتر زهرا هاشمی پور                        شناسایی اصول حسابداری در مدیریت (10 ساعت)
18 استاد علیجاه شهربانوئی                   بازاریابی(در حال به روز رسانی)
19 استاد دین محمدی                           حسابداری شرکتهای خدماتی

این دوره به روز رسانی خواهد شد

 

با خرید هریک از دوره های گروه جامع کسب و کار فقط به تمام زیرمجموعه های این گروه دسترسی خواهید داشت.

(این دوره شامل اشتراک ماهانه، گروه سمینارها، دوره های آموزشی و دوره های کاربردی نمی باشد)

سرفصلهای دوره جامع کسب و کار