پاسخ محمد حسین ادیب به منتقدین از تحلیل « مردم اینقدر که رسانه ها میگویند بدبخت نیستند »

وقتی در مقاله گفته شد از طریق پایانه های فروشگاهی در ماه 464 هزار میلیارد تومان مردم خرید انجام می دهند و خرید خانه در تهران در ماه ١٣ هزار میلیارد تومان است و خرید خانه در مقابل خرید از فروشگاهها « هیچ » است ٩٩ درصد پاسخ دادند که این خرید بوسیله پولدار ها انجام میشود و این ارتباطی به مردم ندارد

البته بطور ضمنی این تحلیل نشان می دهد بیزینس مسکن تقریبا تعطیل است

وقتی گفته میشود مردم در ماه 464 هزار میلیارد تومان از  پایانه های فروش خرید می کنند و کل حقوقی که تامین اجتماعی به ٣ میلیون  و ٣٠٠ هزار بازنشسته و مقرری بگیر می دهد به اضافه هزینه درمان ، فقط ٢٣ هزار میلیارد تومان است ؛ خواننده احساس می کند سازمان تامین اجتماعی که بعضی ها فکر می کنند یک غول است در مقابل قدرت خرید فروشگاهی « پر کاغذ » است ؛ اصلا هیچ است ، اگر آن را ندیده بگیریم هم آسیبی به بحث وارد نمی‌شود

بعد ٩٩ درصد از کاربران وقتی عظمت خرید از فروشگاهها را دیدند ادعا کردند که این خرید بوسیله 4 درصد از مردم انجام میشود و  گواه قدرت خرید جامعه نیست

در ذیل نادرست بودن این ادعا که خرید بوسیله صرفا اغنیا انجام میشود برگرفته از آمار بانک مرکزی نشان داده میشود

اگر بر گرفته از  آمار ذیل  کسی نمی تواند این آمار را باور کند که خرید بوسیله عموم مردم انجام میشود و نه 4 تا 5 درصد جامعه ، فروش بلد نیست و برای ناتوانی خود در فروش دارد دلیل می تراشد

ظاهراً  عده ای کثیر دارند می خرند و  عده ای کثیر نیز دارند به اینها می فروشند و عده ای هم  کل داستان را منکر میشوند

فروش در مرداد در فقط پایانه های فروش:

تهران : ١١5 هزار میلیارد تومان، تعداد تراکنش : 54٩ میلیون ، متوسط هر خرید ٢٠٩ هزار تومان
خراسان رضوی : ٣٣ هزار میلیارد تومان، تعداد معامله : ٢٣٢ میلیون ، متوسط هر خرید : ١4٢ هزار تومان
فارس : ٣١ هزار میلیارد تومان، تعداد معامله : ١٩6 میلیون ، متوسط هر معامله : ١5٨ هزار تومان
اصفهان : ٣٠ هزار میلیارد تومان، تعداد معامله ١٨٨ میلیون ، متوسط هر خرید : ١6٠ هزار تومان
خوزستان : ٢5 هزار میلیارد تومان، تعداد خرید : ١6٧ میلیون ، متوسط هر خرید : ١5٠ هزار تومان
مازندران: ٢٢ هزار میلیارد تومان، تعداد خرید : ١٢٠ میلیون ، متوسط هر خرید : ١٨٣ هزار تومان
آذربایجان شرقی : ٢١ هزار میلیارد تومان، تعداد خرید : ١٢٣ میلیون ، متوسط هر خرید : ١٧٠ هزار تومان
آذربایجان غربی : ١٩ هزار میلیارد تومان ، تعداد خرید :١٠٣ میلیون ، متوسط خرید : ١٨4 هزار تومان
البرز : ١٨ هزار میلیارد تومان، تعداد خرید :  ١١١ میلیون ، متوسط هر خرید : ١6٢ هزار تومان
گیلان : ١5 هزار میلیارد تومان، تعداد خرید ٨5 میلیون ، متوسط هر خرید : ١٧6 هزار تومان
کرمان : ١4 هزار میلیارد تومان، تعداد خرید : ١٠٧ میلیون ، متوسط هر خرید : ١٣١ هزار تومان
کرمانشاه : ١١ هزار میلیارد تومان، تعداد خرید : 6١ میلیون ، متوسط هر خرید : ١٨٠ هزار تومان
سیستان و بلوچستان : ١٠ هزار میلیارد تومان، تعداد خرید : ٧4 میلیون ، متوسط هر خرید : ١٣5 هزار تومان
هرمزگان : ١٠ هزار میلیارد تومان، تعداد هر خرید : 6٨ میلیون ، متوسط هر خرید : ١4٧ هزار تومان
کردستان : ٩ هزار میلیارد تومان، تعداد خرید : 5٣ میلیون ، متوسط هر خرید : ١٧٠ هزار تومان
همدان : ٩ هزار میلیارد تومان، تعداد هر خرید : 56 میلیون ، متوسط هر خرید : ١6١ هزار تومان
یزد : ٧ هزار میلیارد تومان

@adibmh

مقالات