سمینار ارایه 20راهکار برای انطباق با دلار 8هزار تومانی باید نباید شهریور1400

تاریخ برگزاری 4 شهریور 1400

مدت 95 دقیقه 

پس از ثبت نام می توانید فایل صوت و تصویر را از همین صفحه دانلود کنید

سمینار