دوره اصول مدیریت در کسب و کار / دکتر جمشید اثنی عشری

مجموع 50 سمینار اصول مدیریت در کسب و کار

مدرس : دکتر جمشید اثنی عشری

1. اصول و مبانی مدیریت و سازمان
2. فرهنگ سازمانی
3. رفتار سازمانی
4. اخلاق سازمانی
5. برنامه ریزی
6. سازماندهی
7. تصمیم گیری
8. مفهوم و باید های بودجه
9. مدیریت هزینه
10. مهندسی ارزش
11. مدیریت منابع انسانی 
12. مدیریت آموزش 
13. توانمند سازی کارکنان
14. مدیریت دانش
15. مدیریت اعتماد
16. مدیریت وفاداری   
17. مدیریت پاداش
18. مدیریت ارتباطات در سازمان
19. مدیریت تعارض
20. مدیریت ریسک
21. مدیریت تغییر
22. مدیریت بحران
23. مدیریت شایعه
24. مدیریت استرس
25. مدیریت زمان
26. مدیریت خدمت
27. استاندارهای خدمت
28. مدیریت کسب و کار 
29. مدیریت ارتباط با مشتری crm
30. اصول فنون و مدیریت مذاکره
31. مدیریت بازاریابی 
32. مدیریت فروش 
33. مدیریت خوشنامی
34. حسابداری اجتماعی
35. تحول مفاهیم مدیریت
36. مدیریت بر مبنای هدف
37. تفکر ناب
38. مجموعه 3 سمینار سازمانهای آینده (مدیریت تدوین چشم انداز ، چالش مدیران در دهه اینده ،مدل نوین ریز مدیریت )
39. مجموعه 3 سمینار کارآفربنی
40. مجموعه 5 سمینار مدیریت توسعه و نهادهای موثر

41. مدیریت اموزش الکترونیکی 

چهارشنبه ۰۴ فروردين ۱۴۰۰ 0 0 0 303 لینک کوتاه: riskac.ir/4800

مدیریت