چگونه هماهنگی موثر در سازمان ایجاد کنیم

چگونه هماهنگی موثر در سازمان ایجاد کنیم

مدیریت سازماندهی – دکتر جمشید اثنی عشری

مدیریت