عوامل غیرکنترل در تصمیم گیری

عوامل غیرکنترل در تصمیم گیری

سمینار تصمیم گیری – دکتر جمشید اثنی عشری

مدیریت