مجموعه سمینارهای بهار و تابستان 1400

مجموعه 26 سمینار بهار و تابستان 1400

شامل :

دوره بایدها و نبایدهای کسب و کار

تاریخ های برگزاری سمینارها:

17 فروردین - 7 اردیبهشت - 4 خرداد - 1 تیر - 5 مرداد - 2 شهریور

 

دوره سبد دارایی شخصی بهار

تاریخ های برگزاری سمینارها:
عوامل موثر بر نرخ طلا(24 فروردین )، عوامل موثر بر نرخ دلار(13 اردیبهشت)، عوامل موثر بر قیمت مسکن(11خرداد)،پیشنهاد برای سبد دارایی شخصی(8 تیر)

دوره سبد دارایی شخصی تابستان

تاریخ های برگزاری سمینارها :
عوامل موثر بر نرخ طلا(12 مرداد )، عوامل موثر بر نرخ دلار(9 شهریور)، عوامل موثر بر قیمت مسکن(12 مهر)، پیشنهاد برای سبد دارایی شخصی(9 آبان)

 

دوره سهام و بازار سرمایه

تاریخ برگزاری سمینار ها :

26 فروردین، 21 اردیبهشت - 18 خرداد - 22 تیر - 19 مرداد - 23 شهریور

 

دوره نبض بازار در ماه آینده

تاریخهای برگزاری سمینارها:

31 فروردین - 28 اردیبهشت - 25 خرداد - 29 تیر - 26 مرداد - 30 شهریور

 

 و سمینارهای ذیل که به عنوان هدیه این مجموعه در نظر گرفته شده است.

سمینار مدیریت زمان / دکتر جمشید اثنی عشری

سمینار مدیریت هزینه / دکتر جمشید اثنی عشری

سمینار مدیریت خدمت / دکتر جمشید اثنی عشری

مبلغ دوره 3 میلیون و 900 هزار تومان 

 

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ 0 0 0 2597 لینک کوتاه: riskac.ir/4578

دوره های اموزشی